Lokalne vijesti

15.05.2019

Završeni su radovi na odvodnji u Lošinjskoj ulici u Rapcu

Završeni su radovi na izradi linije odvodnih kanala u Lošinjskoj ulici u Rapcu. Radi se o dijelu ulice u kojem je uslijed pojačanih oborina dolazilo do većih ispiranja materijala sa ulaza na makadamsko parkiralište te je sam ulaz bio otežan. Sredstva za sanaciju osigurana su kroz Program održavanja komunalne infrastrukture Grada Labina za ovu godinu, a radovi su uključivali pripremne radove iskopa, polaganje oborinskih vodova, montažu slivnika, betonažu kanala te asfaltiranje ruba. Postavljena je nova linija odvodnje ukupne duljine 53 metra. Radove je izvelo trgovačko društvo Cesta d.o.o. Pula, a ukupna vrijednost zahvata je 42.000,00 kn s PDV-om.