Lokalne vijesti

13.06.2019

Do 28. lipnja rok za podnošenje zahtjeva za privremeno korištenje veza na privezu u Plomin Luci

Načelnik Općine Kršan, a temeljem odluke Općinskog vijeća,  objavio  je danas javni poziv za stjecanje prava na privremeno korištenje veza za privez plovila na privezu čamaca u Plomin Luci. Pravo na dodjelu privremenog veza imaju isključivo stanovnici s prijavljenim prebivalištem na području Općine Kršan u neprekidnom trajanju posljednje tri godine, a koji su vlasnici registriranog plovila dužine do 8 metara, bez dugovanja prema Općini Kršan. Pravo na vez imaju i pravne i fizičke osobe koje svojim djelovanjem aktivno doprinose financijskom i inom prepoznatljivošću Općine Kršan. Svi članovi koji čine jednu obitelj imaju pravo samo na jedan vez, bez obzira koliko plovila ima u svom vlasništvu. 

Za privremeni vez mjesečna naknada iznosi 10 kuna po metru dužnom plovila. Vlasnici ili korisnici plovila čije prebivalište nije u Općini Kršan nemaju pravo koristiti komunalno privezište Boljunčica to donošenja Pravilnika, a ukoliko to učine platit će prekršajnu kaznu u visini od 200 kuna te će u roku od 5 dana morati izmjestiti svoje plovilo. Ako to u tom roku ne učini, Općina će samo ukloniti plovilo sa obnovljenog obalnog zida te će vlasnici ili korisnici plovila, pored prekršajne kazne, snositi i financijske troškove uklanjanja plovila. Podnositelji zahtjeva za vez potrebnu dokumentaciju, uvjerenje o prebivalištu i vlasnički list ili drugu ispravu kojom se dokazuje vlasništvo nad plovilom mogu dostaviti putem elektroničke pošte opcina-krsan@pu.t.com.hr ili nacelnik@krsan.hr, osobno u pisarnicu ili putem pošte na adresu Općine Kršan.
 
Krajnji rok za prijavu na javni poziv je 28. lipnja. Svi oni koji su se u studenom i prosincu prošle godine prijavili na Poziv na iskaz interesa za raspolaganje komunalnim vezom na privezu čamaca u Plomin Luci, moraju dostaviti samo uvjerenje o prebivalištu, ne starije od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva kojom se dokazuje prijavljeno prebivalište na području Općine Kršan  u neprekidnom trajanju najmanje posljednje 3 godine od odluke Općinskog vijeća o privremenom korištenju veza Plomin Luci od 6.lipnja. 

www.radiolabin.hr-5