Lokalne vijesti

Villas Holiday

20.02.2020

Prostornim planom do razvoja ruralnih područja

Labinsko Gradsko vijeće na posljednjoj je sjednici usvojili IV. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Labina. Usvajanje Prostornog plana iznimno je važno zbog realizacije projekta aglomeracije Labin – Raša – Rabac, ali i ne samo zbog toga. Naime, usklađenje Plana u dijelu kojim se regulira izgradnja u neizgrađenim odnosno neuređenim dijelovima građevinskih područja naselja omogućava izgradnju u tim područjima neposrednom provedbom Prostornog plana bez obveze izrade urbanističkog plana uređenja osim za područje gradske aglomeracije (Labin, Presika, Vinež, Kapelica, Marciljani), područje naselja Rabac, turističke zone (TRP Šikuli i Mali Kosi, sva turistička područja), dvije zone na području naselja Ripenda Kras i jedno područje u naselju Ripenda Verbanci za koje je utvrđena obveza izrade urbanističkog plana.

Izmijenjena su građevinska područja unutar statističkih naselja Bartići i Rabac. Na području naselja Bartići planirano je novo turističko razvojno područje (TRP ) Šikuli površine 5,1 ha i maksimalnim kapacitetom od 400 ležajeva te sportsko – rekreacijski centar Šikuli. Obuhvat turističko razvojnog područja Girandella usklađen je sa Prostornim planom Istarske županije na način da je središnji dio zone St. Andrea uključen u stambeni dio naselja, ali uz uvjet da postojeći hoteli u toj zoni ne mogu mijenjati svoju namjenu.

Površina Turističko razvojnog područja Girandella je 66 ha sa maksimalnim kapacitetom od 7900 ležajeva.

Povećano je građevinsko područje Poslovne zone Vinež i time omogućen daljnji razvoj ove uspješne poslovne zone. U naselju Vinež je uz postojeće nogometno igralište NK Iskre planiran sportsko rekreacijski centar Vinež koji obuhvaća postojeće igralište i daje uvjete za razvoj drugih sportskih sadržaja u ovoj zoni (pomoćno nogometno igralište, manja boćarska dvorana i drugi prateći sadržaji).

Regulirani su i uvjeti vezani uz tri luke koje se nalaze na području Grada, a to su luka posebne namjene – industrijska luka državnog značaja Plomin te luke otvorene za javnu promet lokalnog značaja Rabac i Prklog. U prometnoj infrastrukturi važno je istaknuti da je ovim Izmjenama i dopunama Plana brisana dionica obilaznice zapad koja je prolazila kroz izgrađeni dio naselja Presika, dok je dionica od trgovačkog centra Lidl – Tonci – Presika ostala ista kao što je u važećem Planu.

Izmijenjene su u cijelosti odredbe za provedbu Plana kojima se reguliraju uvjeti gradnje i korištenja u svim zonama različitih namjena, mjere zaštite krajobraznih i prirodnih vrijednosti i kulturno- povijesnih cjelina, postupanje s otpadom, mjere sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš i mjere provedbe plana.

Gradonačelnik Valter Glavičić na sjednici Gradskog vijeća zahvalio je svima na uloženom trudu oko izrade ovog važnog dokumenta i primijetio: (ton – Valter Glavičić). Puno obitelji, roditelja, dolazilo je do nas razgovarati o mogućnosti proširenja građevinskih područja u selima, van naselja Labin. Kako bismo spriječili da se ta sela ugase i da mladi ljudi ostanu na svojim ognjištima: (ton – Valter Glavičić 1), zaključio je gradonačelnik Valter Glavičić.