Lokalne vijesti

30.07.2020

Natječaj za direktora Vodovoda Labin

Vodovod Labin objavio je 29. srpnja, na temelju odluke skupštine, javni natječaj za imenovanje direktora na mandat od četiri godine. Kandidati moraju imati  završen fakultet građevinskog, tehničkog, tehnološkog, ekonomskog ili pravnog smjera - VII stupanj stručne spreme te najmanje pet godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima. Pisanoj prijavi potrebno je priložiti životopis, domovnicu (presliku), dokaz o stručnoj spremi, potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu, dokaz o radnom iskustvu, uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak, izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika pod kaznenom i materijalnom odgovornošću o nepostojanju okolnosti iz čl. 239. st.2. Zakona o trgovačkim društvima te program rada i razvoja za mandatno razdoblje.