Novosti

03.10.2014

Odluka o komunalnom redu Grada Labina na javnoj raspravi

Nastavno na iskustvo dosadašnje primjene u praksi Odluke o komunalnom redu, Grad Labin pristupio je izradi nove Odluke, a s ciljem što efikasnije primjene iste. Odlukom o komunalnom redu propisuje se komunalni red i mjere za njegovo provođenje, odnosno odredbe o uređenju naselja, održavanju čistoće i čuvanju javnih površina, korištenju javnih površina, skupljanju, odvozu i postupanju sa skupljenim komunalnim otpadom, uklanjanju snijega i leda, uklanjanju protupravno postavljenih predmeta, mjerama za provođenje komunalnog reda te kaznama za učinjene prekršaje.Prije upućivanja Odluke o komunalnom redu na Gradsko vijeće Grada Labina na donošenje, Grad Labin provest će Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću. Odluka o komunalnom redu otvorena je za savjetovanje do 3. studenoga 2014. godine, odnosno javnost do tada može Gradu Labinu uputiti svoje  prijedloge i komentare.  Više na internetskim stranicama Grada Labina.

{fcomment}