Lokalne vijesti

03.08.2022

Javni poziv za korištenje javne površine za Noć Grada Labina

Grad Labin objavio je  Javni poziv za podnošenje pisanih ponuda za korištenje javne površine za vrijeme manifestacije  NOĆ GRADA LABINA  koja će se održati 13. kolovoza. Ponuda se predaje u pisanom obliku, isključivo na obrascu pripremljenom za ovu namjenu, te sa svim prilozima u zatvorenim omotnicama na adresu: Grad Labin, Titov trg 11, Labin, sa napomenom: "NE OTVARATI – NOĆ GRADA LABINA 2022.". Rok za predaju ponuda ističe 10. kolovoza u 1200 sati. Ponude moraju biti zaprimljene u pisarnici Grada Labina do utvrđenog roka bez obzira na način dostave.U razmatranje će se uzeti samo potpuna i pravovremena ponuda, tj. ona koja će biti zaprimljena u pisarnici Grada Labina do naprijed navedenog datuma.Krajnji rok za predaju ponude je istovremeno i datum i vrijeme javnog otvaranja ponuda.Za sve ostale obavijesti vezane uz raspisani poziv zainteresirani se mogu obratiti Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom Grada Labina, na telefon 866-863 ili putem e-maila: komunalni.odjel@labin.hr Javni poziv s lokacijama i potrebnim prilozima dostupan je na www.labin.hr.