Lokalne vijesti

15.05.2024

Odluka o davanju stanova u najam i Odluka o visini najamnine Grada Labina na savjetovanju s javnošću

Do 4. lipnja otvorena su savjetovanja s javnošću o Odluci o davanju stanova u najam i Odluci o visini najamnine Grada Labina. Odlukom o davanju stanova u najam  propisuju se uvjeti, mjerila, kriteriji, postupak i tijela za davanje u najam stanova koji su u vlasništvu Grada Labina, prava i obveze ugovornih strana te postupak i uvjeti za davanje suglasnosti za zamjenu stanova. Nacrti ovih Odluka i obrasci za sudjelovanje u savjetovanju dostupni su na www.labin.hr. Popunjeni obrazac s prilogom potrebno je dostaviti na adresu elektroničke  pošte: loreta.blaskovic@labin.hr.