Lokalne vijesti

29.06.2020

U Zagrebu danas pokopana istaknuta istarska i labinska političarka Ema Derossi Bjelajac

Na zagrebačkom groblju Mirogoj danas je pokopana istaknuta istarska i labinska političarka 95-godišnja Ema Derossi Bjelajac. Ema Derossi Bjelajac rođena je u Štrmcu 3. svibnja 1926. godine, osnovnu školu pohađala je u Nedešćini, a potom je školovanje nastavila u Labinu.

Sudionica je narodnooslobodilačke borbe te je društveno i politički vrlo aktivna na brojnim dužnostima u bivšoj SFR Jugoslaviji i SR Hrvatskoj. Bila je prva žena koja je obavljala dužnost predsjednice Predsjedništva SR Hrvatske i to od 20. studenog 1985. do 10. svibnja 1986. godine, kada odlazi u mirovinu. Završila je Višu političku školu »Đuro Đaković« 1951. u Beogradu i Visoku upravnu školu (VUŠ) 1959. u Zagrebu, gdje je na Pravnom fakultetu magistrirala upravno-političkom temom 1965. Kao pripadnica partizanskog pokreta bila je od 1943. član Kotarskog komiteta SKOJ-a i NOO labinskog kotara te surađivala u pulskom Okružnom propagandnom odjelu.

Nakon rata radila je u OK KPH za Istru i bila članica pulskoga GK KPH (1946–48) i Biroa ObK KPH za Rijeku (1948–53). Od 1953 do 1959. godine bila je glavna urednica Glasa Istre a potom i direktorica izdavačke kuće »Otokar Keršovani«. Na zagrebačkoj Visokoj upravnoj školi bila je izabrana za asistenticu (1959) i docenticu (1966), a na Pravnom fakultetu predavala je na katedri nauka o upravi (1968–74). Bila je članica CK SKJ (1964–69) i IK CK SKH (1969–74), predsjednica Sveučilišne organizacije SK Zagreb (1968–70), članica Predsjedništva GK SKH Zagreb (1980–82). U više je navrata bila zastupnica u Saboru i njegova potpredsjednica (1978–82). Više je godina bila predsjednica Čakavskog sabora.

Ema Derossi Bjelajac, iako je najveći dio života provela u Zagrebu, bila je vezana uz svoj rodni kraj i često boravila na Štrmcu kod svoje obitelji. Labin i Labinština su trajno bili njezin interes te je uvijek sa zanimanjem pratila zbivanja u Labinu.

Zahvaljujemo Mladenu Bajramoviću, predsjedniku Udruge IUR (Istarski ugljenokopi Raša) na ustupljenim fotografijama.