Novosti

04.08.2022

Krajem srpnja kratkotrajno onečišćenje mora u Rapcu

Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije je od 25. do 30. srpnja proveo VI. ispitivanje kakvoće mora na plažama u Istarskoj županiji. Ukupno je uzorkovano more na 217 mjernih točaka na plažama od Savudrije do Brestove. Tijekom uzorkovanja bilježe se temperature zraka i mora, pa se temperatura mora kretala od 24 ºC do 28,2 ºC, dok se temperatura zraka kretala od 21,6 ºC do 35 ºC.

 
Na temelju pojedinačnih rezultata ispitivanja mikrobioloških pokazatelja na 205 mjernih točaka odnosno u 94,5 % uzoraka zabilježena je izvrsna kakvoća mora za kupanje, na 10 mjernih točaka, uglavnom na zapadnoj obali Istre  odnosno u 4,6 % uzoraka zabilježena je dobra kakvoća mora za kupanje, a na 2 mjerne točke (Fažana, Valbandon – Plaža i Kršan, Plomin, Plominski zaljev – Dražine istok), odnosno u 0,9% uzoraka zabilježena je zadovoljavajuća kakvoća mora za kupanje. 
 
U sklopu redovnog VI. ispitivanja kakvoće mora za kupanje, rezultati uzorkovanja mikrobioloških pokazatelja 27. srpnja pokazali su da na četiri lokacije: Rabac naselje, AC Maslinica I; Rabac naselje – AC Maslinica II; AC Marina, Pozicija I i AC Marina, Uvala, pokazatelji premašuju granične vrijednosti, odnosno da je prisutno mikrobiološko onečišćenje. Međutim već rezultati ponovnog uzorkovanja 28. srpnja pokazali su da su povišene vrijednosti mikrobioloških pokazatelja u opadanju, te je mikrobiološko onečišćenje za navedene lokacije okarakterizirano kao kratkotrajno i stoga nije službeno uvršteno u izvješće o VI. Ispitivanju kakvoće mora za kupanje. 
 
Ponovno uzorkovanje 29. srpnja pokazalo je prestanak kratkotrajnog onečišćenja na lokacijama Rabac naselje – AC Maslinica II; AC Marina, Pozicija I i AC Marina, Uvala, a uzorkovanje 30. srpnja pokazalo je prestanak kratkotrajnog onečišćenja na lokaciji Rabac naselje, AC Maslinica I. U konačnom izvještaju VI. uzorkovanja kakvoće mora za kupanje svim navedenim lokacijama dana je izvrsna ocjena za kakvoću mora za kupanje.