Lokalne vijesti

30.09.2022

Grad Labin objavio Javni natječaj za sufinanciranje programa, projekata i manifestacija u kulturi u 2023. godini

Grad Labin objavio je danas Javni natječaj za sufinanciranje programa, projekata i manifestacija u kulturi u 2023. godini. U Proračunu Grada Labina za 2023. godinu osigurat će se sredstva za potporu provedbi programa, projekata i manifestacija u kulturi u 2023. godini, a kojima se postižu ciljevi definirani strateškim dokumentima Grada Labina. Iznos ukupnih sredstava koji će biti na raspolaganju u Proračunu Grada Labina za financiranje potpora iz ovog Natječaja u 2023. godini je 35.000,00 eura, odnosno 263.707,50 kuna (vrijednost konverzije 1€ = 7,53450 kn). Mogu se prijaviti programi, projekti i manifestacije za likovnu i galerijsku djelatnost, književnu djelatnost, tradicijsku djelatnost, suvremenu umjetnost i medijsku kulturu, izdavačku djelatnost i očuvanje i njegovanje kulturnih običaja.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može zatražiti i ugovoriti je 200,00 eura a najviši 9.000,00 eura, za maksimalno 20 potpora. Prijave se, na propisanim obrascima koji su zajedno s Uputama za prijavitelje dostupni na web-stranicama Grada Labina (www.labin.hr) šalju ili neposredno predaju u Pisarnici Grada Labina ili preporučeno poštom. Natječaj je otvoren do 29. studenoga. Sva pitanja vezana uz Natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: natjecaj.udruge@labin.hr, i to najkasnije do 11. studenoga.