Lokalne vijesti

17.03.2023

Općini Kršan za dva projekta zaštite nepokretnih kulturnih dobara više od 79 tisuća eura

Općini Kršan je, kao što smo o tome već izvijestili, za zaštitu na nepokretnim kulturnim dobrima od strane Ministrstva kulture i medija odobreno, za dva projekta, ukupno 79.633,68 eura. Za projekt Konstruktivna sanacija zgrade u Plominu – II.faza odobrena su sredstva u visini od 39.816,84 eura, a za projekt Kaštel Kožljak – Konstruktivna sanacija zidova (etapna obnova) – I.faza također 39.816,84 eura. U projektu konstruktivna sanacija zgrade u Plominu radi se o stambenoj kući izgrađenoj na južnom bedemu koja je u naravi ruševina, urušenog krova i međukatnih konstrukcija, a cijela podrumska etaža je zatrpana. Kuća je izvorno imala dvostrešni krov, sačuvane su i kamene konzole krovne strehe. Nedostaje čitavo zapadno lice građevine prema zaljevu do razine bedema. Potrebna je hitna intervencija zbog ruševnog stanja kao i konzervacija postojećih zidova. U 2022. izvedeni su radovi I. faze u iznosu od 37.170 eura čime su sanirani postojeći nestabilni zidovi, ugrađen je dio razuporne čelične te je izvršeno fugiranje i injektiranje postojećih zidova. U 2023. godini se predviđa nastavak radova po projektu u cilju dovršenja rekonstrukcije zidova te pokrivanje krova. Nedostajuće dijelove kamene plastike izvest će se po uzoru na postojeće, a sve prema smjernicama konzervatorskog odjela. 

Hitna intervencija potrebna je i u drugom projektu Konstruktivnoj sanaciji zidova Kaštela Kožljak. Na građevinskim strukturama feudalne rezidencije kaštela na nekoliko su mjesta primijećena oštećenja koja statički značajno destabiliziraju sačuvane strukture i prijete njihovu daljnjem urušavanju. Oštećenja se nalaze u nižim zonama relativno dobro sačuvanih zidova, visokih do 20 metara, poput primjerice zidova branič kule, na obodnom južnom zidu te na zapadnom dijelu rezidencije. Daljnje urušavanje ovih mikrozona bi stoga rezultiralo urušavanjem značajnog dijela postojećih struktura. U 2022. godini započeta je prva faza konstruktivne sanacija zapadnog bedema koja uključuje sanaciju urušenih dijelova u podnožju zida, injektiranje mase zida, čišćenje dotrajalih sljubnica i zapunjavanje sljubnica mortom. Za 2023. godinu predviđen je nastavak radova konstruktivne sanacije zapadnog bedema, a sve prema projektu sanacije i smjernicama konzervatorskog odjela.